Společnost ConsultingCompanyNovasoft, a.s. adresou  Cedrová 1236, Jesenice u Prahy, 252 42 (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté nám při zaslání kontaktního formuláře nebo objednávce (jméno, příjmení, společnost, telefon, e-mail) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Rádi bychom Vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které je účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost Vašich osobních údajů je naší prioritou, a zároveň chceme, abyste mohli využívat všechny naše služby bez jakéhokoli omezení.

V tomto dokumentu naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících pro potřeby komunikace s Vámi a vyřizování objednávek v našem e-shopu, na základě jakého důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

 

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

ZPRACOVÁVÁME NÁSLEDUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE:

a) osobní údaje, zejména údaje jako jméno a příjmení;

b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména jméno, email a kontaktní telefon;

c) údaje o Vašem chování na webu, zejména stránky, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

d) odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z Vašeho nastavení, údajů o Vašem chování na webu;

 

2. PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

2.1 ZASÍLÁNÍ NABÍDEK

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci služeb, při odeslání objednávkynebo při komunikaci s námi nebo pohybu na webu, jsou na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) zpracovávány za účelem vytvoření nejvhodnější nabídky pro Vás.

Využití této personalizované služby máte samozřejmě právo odmítnout.

 

3. KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁ?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části 2. „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“

Takovými zpracovateli jsou:

a) poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;

b) provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu pro vás;

c) poskytovatelé SMS komunikačních a chatovacích nástrojů, v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s Vámi;

d) poskytovatelé služeb v souvislosti se zpracováním zásilek (katalogu a jiných sdělení), včetně jejich doručovatelů.

 

4. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo Vy v rámci odeslání objednávky z webového formuláře, zaslání dotazu z webového formuláře nebo při komunikaci s námi. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také sledováním Vašeho chování na našem webu a při čtení komunikace s Vámi.

 

5. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EU

V rámci předání údajů příjemcům uvedených v části 3. „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“ můžeme Vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Veškeré takové předávání uskutečňujeme na základě dodržování standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a na základě zpracovatelské smlouvy s danými zpracovateli.

 

6. JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké Vaše údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu (na stránkách www.ccnovasoft.cz). Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně.

Právo na opravu: Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli); Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje bez dalšího prodlení zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Prosíme však, abyste se přednostně pokusili kontaktovat nás, jakožto správce Vašich osobních údajů, abychom mohli Vaši stížnost vyřídit.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoli jiného, se můžete obracet na email:  info@ccnovasoft.cz, ConsultingCompanyNovasoft, a.s., Cedrová 1236, Jesenice u Prahy, 252 42. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.